Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - Baw się kolorami z Golden Rose!

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla strony www.goldenrose.pl

1. DEFINICJE

1. Określenia użyte w Regulaminie, pisane wielką literą, o ile nie zostało w treści Regulaminu wyraźnie zaznaczone inaczej, mają następujące znaczenie:

a) „K.C.” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1664 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, ze zm.);

b) „Konsument” – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, o ile działa w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

c) „P.T.” – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 576);

d) „Strona” – strona internetowa dostępna pod adresem www.goldenrose.pl;

e) „Usługa” – usługa świadczone przez nas drogą elektroniczną, w szczególności: „Zadaj pytanie”;

f) „Ty” – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca z naszych Usług lub osoba prawna bądź jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, w imieniu których działasz;

g) „Usługodawca/My” Golden Rose sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi (93-232), ul. Lodowa 126A wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS0000139375, kapitał zakładowy 200 000, 00 PLN, NIP 9820302667, REGON 473081064;

h) „U.Ś.U.D.E.” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 U.Ś.U.D.E. oraz art. 173 ust. 1 pkt 1 P.T.

2. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Naszej Strony i Naszej Usługi.

3. Podmiotem prowadzącym Stronę jest Usługodawca.

4. Treść Regulaminu udostępniamy bez pobrania opłat na Stronie w formie umożliwiającej jego nieodpłatne utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie. Treść zawarta w Regulaminie może być utrwalana i zwielokrotniana przez Ciebie dowolną techniką na dowolnych nośnikach w celach związanych z korzystaniem ze Strony oraz świadczonej w jej ramach Usług.

5. W ramach korzystania ze Strony i Usługi obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. W celu prawidłowego korzystania z Naszej Strony oraz Naszej Usługi wymagane jest:

a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne ze standardowym, aktualnym systemem operacyjnym, dostępem do Internetu oraz ze standardową aktualną przeglądarką internetową,
b) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript,
c) posiadanie aktywnego adresu e-mail (w przypadku usługi „Zadaj pytanie”).

4. ZASADY KORZYSTANIA Z NASZEJ STRONY

1. Strona funkcjonuje na zasadach określonych w Regulaminie.

2. Korzystanie ze Strony jest nieodpłatne, dobrowolne i dozwolone dla wszystkich, którzy spełniają wymagania techniczne określone w pkt. 3 powyżej.

3. Korzystanie ze Strony jest jednoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.

4. Twoim obowiązkiem jest korzystanie ze Strony w sposób zgodny z treścią Regulaminu, z poszanowaniem przepisów prawa i zachowaniem dobrych obyczajów.

5. W szczególności zabronione jest ingerowanie w działanie Strony, w tym zmienianie kodu Strony, używanie lub zamieszczanie wirusów, robaków, trojanów, niedozwolonych rozszerzeń i innych mechanizmów mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Strony.

5. USŁUGA „ZADAJ PYTANIE”

1. Korzystając ze Strony masz możliwość skontaktowania się z Nami przy pomocy Usługi „Zadaj pytanie”.
2. W celu skorzystania z Usługi musisz:
a) posiadać aktywny adres e-mail,
b) połączyć się w trybie online ze Stroną,
c) podać swój adres e-mail,
d) zadać pytanie.

3. Nasz specjalista po zapoznaniu się z Twoim pytaniem i udzieli na nie odpowiedzi, która zostanie do Ciebie przesłana na podany adres e-mail.
4. Za świadczenie Usługi nie są pobierane opłaty.
5. Skorzystanie z tej Usług jest jednoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.
6. Zastrzegamy sobie prawo do nieodpowiadania na pytania, które nie dotyczą Naszej działalności, oferowanych przez Nas produktów, funkcjonalności Strony, są wulgarne lub sprzeczne z dobrymi obyczajami.
7. Odpowiedź na pytanie może zawierać Nasze treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe. Elementy graficzne i treści Usługi stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Nam lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem i/lub bez Naszej zgody stanowić może naruszenie prawa.

6. KONTAKT I REKLAMACJE

1. Dokładamy należytej staranności, aby zapewnić odpowiedni poziom funkcjonowania Strony. Masz prawo zgłosić zastrzeżenia i błędy w funkcjonowaniu Strony drogą tradycyjną, pisząc na adres Naszej siedziby: ul. Lodowa 126A, 93-232 Łódź lub e-mailowo, pisząc wiadomość na adres: goldenrose@goldenrose.pl.

2. Jeżeli korzystasz z Naszej Usługi masz prawo składania reklamacji drogą tradycyjną, pisząc na adres Naszej siedziby: ul. Lodowa 126A, 93-232 Łódź lub e-mailowo, pisząc wiadomość na adres: goldenrose@goldenrose.pl.

3. W reklamacji lub zgłoszeniu podaj:

a) Twoje dane kontaktowe, niezbędne do przesłania odpowiedzi na reklamację,
b) opis, na czym polegały nieprawidłowości w Usłudze lub w funkcjonowaniu Strony, oraz Twoje oczekiwania z nimi związane.

4. Możemy poprosić Cię o przekazanie dodatkowych informacji w zakresie niezbędnym do udzielenia pełnej odpowiedzi.

5. Reklamacje i zgłoszenia będą rozpatrywane niezwłocznie po otrzymaniu pełniej informacji, nie później niż w terminie 14 dni. O decyzji w przedmiocie reklamacji lub zgłoszenia powiadomimy Cię niezwłocznie taką drogą, w jakiej przesłałeś/aś do nas reklamację.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Ze względów technicznych może dojść do nieprawidłowości w działaniu lub awarii uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie ze Strony. Powyższe obejmuje również czasowe wyłączenie dostępu do Strony ze względu na jej modernizację.

8. PRAWA AUTORSKIE

Jesteśmy właścicielem praw autorskich artykułów i treści zamieszczanych na Stronie. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, także wszystkie obrazy, grafiki, jak i inne elementy twórcze są chronione prawami autorskimi lub prawami ochronnymi na znak towarowy i należą do Nas lub są przez Nas licencjonowane.

9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Przetwarzanie Twoich danych osobowych może dotyczyć w szczególności: adresu poczty elektronicznej, ale również imienia i nazwiska podawanych przez Ciebie przy korzystaniu z Usługi.
2. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
3. Szczegółowe zasady przetwarzania Twoich danych osobowych określa Obowiązek informacyjny dla wizażystki. Może się z nim zapoznać tutaj: https://goldenrose.pl/obowiazek-informacyjny-wizazystka/

10. ZMIANA REGULAMINU

1. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany Regulaminu z ważnych dla Nas powodów, tj.:
a) w przypadku zmiany przepisów – konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na Regulamin i skutkujących koniecznością̨ jego zmodyfikowania w celu zachowania zgodności z prawem;
b) konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
c) rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Strony, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Strony;
d) zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
e) konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;
f) zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;
g) przeciwdziałanie nadużyciom;
h) poprawa jakości obsługi.
2. Zmiana treści Regulaminu jest skuteczna z momentem umieszczenia nowego Regulaminu na Stronie lub z dniem wskazanym w komunikacie o zmianie Regulaminu zamieszczonym na Stronie.
3. Jeżeli jesteś Konsumentem i gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek opłat, masz prawo odstąpienia od umowy.
4. Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny na Naszej Stronie.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Prawem właściwym dla stosowania Regulaminu jest prawo polskie.
3. Regulamin w obecnej wersji obowiązuje od dnia 23.03.2023.