Regulamin Programu Lojalnościowego - Baw się kolorami z Golden Rose!

Regulamin Programu Lojalnościowego

Regulamin Programu Lojalnościowego 01.12.2019

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady działania Programu Lojalnościowego dla Klientów sklepów Golden Rose.

2. Organizatorem Programu Lojalnościowego  jest Golden Rose Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Lodowa 126A, 93-232 Łódź.

3.  Program Lojalnościowy obejmuje klientów sklepów Golden Rose  należących do Organizatora, jak i będących we franczyzie, znajdujących się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  Wykaz sklepów Organizatora znajduje się na stronie www.goldenrose.pl pod adresem https://goldenrose.pl/point_of_sale.html

 

II. CEL PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

Program Lojalnościowy ma na celu wsparcie sprzedaży i aktywizację klientów sklepów Golden Rose.

 

IIIWARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być osoba fizyczna, pełnoletnia i niepełnoletnia, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Uczestnik”).

2. Z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym wyłączeni są członkowie kierownictwa i pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin.

3. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4. Warunkiem rozpoczęcia uczestnictwa w Programie Lojalnościowym jest odebranie Karty Klienta w dowolnym sklepie Organizatora.

 

IV. ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

1. Aby rozpocząć uczestnictwo w Programie Lojalnościowym należy dokonać zakupów na kwotę 30 zł i odebrać Kartę Klienta w dowolnym sklepie Organizatora.

2. Każdy klient, który dokona zakupów w dowolnym sklepie Organizatora na kwotę minimum 30 zł otrzyma pieczątkę na swojej Karcie Klienta.

3. Za jedno wydane 30 zł należy się jedna pieczątka.

4. Wielokrotność kwoty 30 zł powoduje wielokrotność liczby otrzymanych pieczątek.

5. Klient otrzymuje pieczątkę wyłącznie w kasie, w momencie i dniu dokonania zakupów.

6. Po zebraniu przez Klienta 10 pieczątek w okresie 18 miesięcy od momentu wydania karty klientowi przysługuje jednorazowy rabat w wysokości 25% na zakupy w dowolnym sklepie Organizatora.

7. Rabat nie dotyczy produktów, które w danym momencie są objęte inną akcją promocyjną.

8. Rabat jest do wykorzystania w ciągu 18 miesięcy od założenia karty.

 

V. REKLAMACJE

1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Programem Lojalnościowym Uczestnik powinien informować Organizatora.

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez podany e-mail  lub telefon.

3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

VIIPOSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail: marketing@goldenrose.pl

2.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Programu Lojalnościowego, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.