Regulamin Programu Lojalnościowego - Baw się kolorami z Golden Rose!

Regulamin Programu Lojalnościowego

Regulamin Programu Lojalnościowego 01.12.2019

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady działania Programu Lojalnościowego dla Klientów sklepów Golden Rose.

2. Organizatorem Programu Lojalnościowego  jest Golden Rose Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Lodowa 126A, 93-232 Łódź.

3.  Program Lojalnościowy obejmuje klientów sklepów Golden Rose  należących do Organizatora, jak i będących we franczyzie, znajdujących się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  Wykaz sklepów Organizatora znajduje się na stronie www.goldenrose.pl pod adresem https://goldenrose.pl/point_of_sale.html

 

II. CEL PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

Program Lojalnościowy ma na celu wsparcie sprzedaży i aktywizację klientów sklepów Golden Rose.

 

IIIWARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być osoba fizyczna, pełnoletnia i niepełnoletnia, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Uczestnik”).

2. Z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym wyłączeni są członkowie kierownictwa i pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin.

3. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4. Warunkiem rozpoczęcia uczestnictwa w Programie Lojalnościowym jest odebranie Karty Klienta w dowolnym sklepie Organizatora.

 

IV. ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

1. Aby rozpocząć uczestnictwo w Programie Lojalnościowym należy dokonać zakupów na kwotę 30 zł i odebrać Kartę Klienta w dowolnym sklepie Organizatora.

2. Każdy klient, który dokona zakupów w dowolnym sklepie Organizatora na kwotę minimum 30 zł otrzyma pieczątkę na swojej Karcie Klienta.

3. Za jedno wydane 30 zł należy się jedna pieczątka.

4. Wielokrotność kwoty 30 zł powoduje wielokrotność liczby otrzymanych pieczątek.

5. Klient otrzymuje pieczątkę wyłącznie w kasie, w momencie i dniu dokonania zakupów.

6. Po zebraniu przez Klienta 10 pieczątek w okresie 18 miesięcy od momentu wydania karty klientowi przysługuje jednorazowy rabat w wysokości 25% na zakupy w dowolnym sklepie Organizatora.

7. Rabat nie dotyczy produktów, które w danym momencie są objęte inną akcją promocyjną.

8. Rabat jest do wykorzystania w ciągu 18 miesięcy od założenia karty.

 

V. REKLAMACJE

1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Programem Lojalnościowym Uczestnik powinien informować Organizatora.

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez podany e-mail  lub telefon.

3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

VIIPOSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail: marketing@goldenrose.pl

2.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Programu Lojalnościowego, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Regulamin Programu Lojalnościowego 01.07.2019

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady działania Programu Lojalnościowego dla Klientów sklepów Golden Rose.

2. Organizatorem Programu Lojalnościowego  jest Golden Rose Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Lodowa 126A, 93-232 Łódź.

3.  Program Lojalnościowy obejmuje klientów sklepów Golden Rose  należących do Organizatora, jak i będących we franczyzie, znajdujących się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  Wykaz sklepów Organizatora znajduje się na stronie www.goldenrose.pl pod adresem https://goldenrose.pl/point_of_sale.html

 

II. CEL PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

Program Lojalnościowy ma na celu wsparcie sprzedaży i aktywizację klientów sklepów Golden Rose.

 

IIIWARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego  może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Uczestnik”).

2. Uczestnikiem programu może zostać również osoba niepełnoletnia pod warunkiem wyrażenia zgody prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej.

3. Z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym wyłączeni są członkowie kierownictwa i pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin.

4. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

5. Warunkiem rozpoczęcia uczestnictwa w Programie Lojalnościowym   jest odebranie Karty Klienta oraz uzupełnienie formularza w dowolnym sklepie Organizatora.

 

IV. ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

1. Aby rozpocząć uczestnictwo w Programie Lojalnościowym należy odebrać Kartę Klienta oraz uzupełnić formularz w dowolnym sklepie Organizatora.

2. Każdy klient, który dokona zakupów w dowolnym sklepie Organizatora na kwotę minimum 30 zł otrzyma pieczątkę na swojej Karcie Klienta.

3. Za jedno wydane 30 zł należy się jedna pieczątka.

4. Wielokrotność kwoty 30 zł powoduje wielokrotność liczby otrzymanych pieczątek.

5. Klient otrzymuje pieczątkę wyłącznie w kasie, w momencie i dniu dokonania zakupów.

6. Po zebraniu przez Klienta 10 pieczątek w okresie 18 miesięcy od momentu wydania karty klientowi przysługuje jednorazowy rabat w wysokości 25% na zakupy w dowolnym sklepie Organizatora.

7. Rabat nie dotyczy produktów, które w danym momencie są objęte inną akcją promocyjną.

8. Rabat jest do wykorzystania w ciągu 18 miesięcy od założenia karty.

 

V. REKLAMACJE

1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Programem Lojalnościowym Uczestnik powinien informować Organizatora.

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez podany e-mail  lub telefon.

3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

 

VI. DANE OSOBOWE

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Uczestników biorących udział w Programie Lojalnościowym odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Golden Rose Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-232) przy ul. Lodowej 126 A. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych listownie albo za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: odo@goldenrose.pl.

Dane osobowe Klienta przetwarzane są w związku z uczestnictwem w programie lojalnościowym marki Golden Rose oraz w celach marketingowych – wyłącznie w zakresie marketingu usług własnych. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas uczestnictwa w programie lojalnościowym marki Golden Rose i niezwłocznie zostaną z niego usunięte po wycofaniu zgody.

Ponadto Administrator informuje, że uczestnik programu lojalnościowego marki Golden Rose prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania danych lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe zebrane przez Organizatora mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

Organizator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

VIIPOSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail: marketing@goldenrose.pl

2.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Programu Lojalnościowego, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4.  Formularz zgody marketingowej dla uczestników programu lojalnościowego wygląda następująco:

Formularz zgody marketingowej dla uczestników programu lojalnościowego

Jeżeli chcieliby Państwo uczestniczyć w programie lojalnościowym oraz na bieżąco otrzymywać materiały marketingowe/handlowe dotyczące działalności Golden Rose prosimy o zaznaczenie niżej wymienionej zgody.

☐Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania od [Golden Rose], na wskazane przeze mnie w Formularzu dane kontaktowe, informacji handlowych, marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez [Golden Rose].

W każdej chwili może Pan/Pani odwołać tą zgodę, jednakże nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do czasu jej odwołania.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, niniejszym informujemy, że:

Administratorem Danych Osobowych jest Golden Rose Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 93-232 przy ul. Lodowej 126A.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: odo@goldenrose.pl

Podane dane osobowe Administrator będzie przetwarzać w celu uczestnictwa w programie lojalnościowym marki Golden Rose oraz w celach marketingowych – wyłącznie w zakresie marketingu produktów i usług własnych (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO – zgoda).

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w programie lojalnościowym marki Golden Rose na podstawie zgody.

Dane mogą być udostępniane podmiotom świadczącym nadzór nad oprogramowaniem przetwarzającym dane, usługi telekomunikacyjne oraz franczyzobiorcom.

Administrator nie zamierza przekazywać Pana/i danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Posiada Pan/i prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Pana/i dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.
Posiada Pan/i uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych w każdym momencie, co nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.
Posiada Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu uczestnictwa w programie lojalnościowym.

 

Miejscowość……………………, data……………………….                                Podpis………………………………….