Informacje o przetwarzaniu danych osobowych - Baw się kolorami z Golden Rose!
Jakie zmiany następują w ochronie danych osobowych?

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Unijne Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które zastąpiło przepisy dotychczasowej polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. RODO wprowadziło pewną dowolność w stosowaniu zabezpieczeń dla zapewnienia ochrony danych – oznacza to dla przykładu, iż ochrona danych osobowych może się znacznie różnić między podmiotami, które je przetwarzają.

Podejmujemy wszelkich starań, aby zabezpieczenia jakie stosujemy, zapewniały jak najwyższy poziom ochrony oraz minimalizowały ryzyko ich naruszenia.

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem danych osobowych jest Golden Rose Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 93-232 przy ul. Lodowej 126A.

Jak mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Danych Osobowych?

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych, mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Panem Maciejem Twardowskim poprzez e-mail: odo@goldenrose.pl

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane?

Poniżej przedstawiamy wszystkie cele dla których mogą być przetwarzane Państwa dane osobowe, odpowiadające im podstawy prawne pozwalające Golden Rose przetwarzać te dane oraz okresy przez jakie poszczególne dane będą przetwarzane.

Sprzedaż towarów i usług, w tym obsługa wysyłki, rozpatrywanie reklamacji oraz podejmowanie działań promocyjnych

Kategoriami odbiorców, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty świadczące usługi poczty elektronicznej i usługi teleinformatyczne, doradztwo prawne oraz usługi kurierskie.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia Spółki.

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie umowy i przepisów prawa określonych w Ustawie o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO) oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jakim jest doskonalenie świadczonych usług oraz dochodzenie lub obrona roszczeń oraz jakim jest promowanie własnych produktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Prowadzenie konkursów

Kategoriami odbiorców, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty świadczące usługi poczty elektronicznej, usługi teleinformatyczne lub usługi kurierskie oraz podmioty przeprowadzające konkursy.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, która jest podstawą prawną przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, w tym rozpatrywanie kierowanych skarg, wniosków i zapytań.

Kategoriami odbiorców, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty świadczące usługi poczty elektronicznej i usługi teleinformatyczne, doradztwo prawne.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia Spółki.

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jakim jest podnoszenie jakości usług oraz dochodzenie lub obrona roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Zakup towarów i usług, w tym zawieranie umów i ich realizacja

Kategoriami odbiorców, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty świadczące usługi poczty elektronicznej i usługi teleinformatyczne, doradztwo prawne.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres funkcjonowania Spółki.

Podane dane osobowe Administrator będzie przetwarzać w celu zakupu towarów i usług, w tym realizacji umowy będącej podstawą prawna przetwarzania (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jakim jest dochodzenie lub obrona roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Komunikacja automatyczna za pośrednictwem chatbota, w tym profilowanie

Kategoriami odbiorców, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty zarządzające chatbotem.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres generowania odpowiedzi przez chatbota.

Podane dane osobowe Administrator będzie przetwarzać w celu komunikacji i profilowania przy wykorzystaniu chatbota, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Prowadzenie fanpage’a, strony internetowej oraz organizacja działań promocyjnych marki za pośrednictwem portali społecznościowych

Kategoriami odbiorców, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty zarządzające działaniami promocyjnymi takimi jak gry lub testy.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres funkcjonowania fanpage’a lub do usunięcia danych z dane portalu społecznościowego.

Podane dane osobowe Administrator będzie przetwarzać w celu prowadzenia strony internetowej, stron typu fanpage oraz, jeśli ma to zastosowanie, w celu organizacji gier, testów lub innych działań promocyjnych. W zakresie uczestniczenia w wyżej wymienionych działaniach i udostępniania danych na fanpage’u np. z wynikami gier, przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), rozumianej jako przystąpienie do organizowanego działania promocyjnego. Obejmuje to również umieszczanie zdjęć osób na stronie internetowej Administratora, co również odbywa się na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W zakresie danych związanych z polubieniem, oznaczenie się lub komentowaniem fanpage’a, przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jakim jest promowanie marki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Współadministratorem danych osobowych jest podmiot prowadzący dany portal społecznościowy, odpowiednio:
- w przypadku portalu Facebook oraz Instagram podmiotem jest Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin Dublin 2.
- w przypadku portalu Pinterest, podmiotem jest Pinterest Inc. at 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94107, USA
- w przypadku portalu LinkedIn, podmiotem jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Pl, Dublin, 2, Irlandia.
- w przypadku portalu Youtube, podmiotem jest Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.
- w przypadku portalu SnapChat, podmiotem jest Snap Inc., 2772 Donald Douglas, Loop North Santa Monica, CA 90405 United States USA.
- w przypadku portalu TikTok, podmiotem jest TikTok Technology Limited, spółka zarejestrowana w Republice Irlandii, z siedzibą pod adresem 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380

Jakie prawa Państwu przysługują?

Posiadają Państwo prawo do dostępu i sprostowania podanych danych. Przysługuje Państwu również prawo do żądania usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo również wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych. Ze wskazanych praw mogą Państwo korzystać kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celach wymienionych powyżej, podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak jest ono niezbędne do zrealizowania danego celu. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe zrealizowanie celu, np. dokonanie zakupu przez stronę internetową. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustaw o rachunkowości, VAT oraz podatku od towarów i usług.

Jak cofnąć zgodę?

Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej – wszystkie zgody są dobrowolne. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą wyrażoną zgodę w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez Golden Rose jest legalne.

Kiedy i komu możemy przekazać Państwa dane?

Państwa dane możemy przekazać podmiotom przetwarzającym, tj. podmiotom z którymi zawarte zostały umowy powierzenia zapewniające o odpowiednim poziomie ochrony Państwa danych. W innych przypadkach udostępnienie Państwa danych będzie wynikać z przepisów prawa i dotyczyć podmiotów uprawnionych.

Nie będziemy natomiast przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.