Reklamacje i zwroty

1. Towary sprzedawane przez Spółkę w Sklepie Internetowym goldenrose.pl są oryginalne i fabrycznie i są objęte gwarancją udzieloną przez producenta i  dystrybutora.

2. Spółka odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność zakupionego przez niego Towaru z Umową sprzedaży w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. oraz innymi odpowiednimi przepisami.

3. Spółka stara się również zapewnić poprawne funkcjonowanie Sklepu Internetowego goldenrose.pl w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej a także zobowiązuje się do usuwania ewentualnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego goldenrose.pl w najbliższym możliwym terminie od momentu powzięcia informacji o wystąpieniu nieprawidłowości. Klient może informować o niedogodnościach oraz przerwach w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego goldenrose.pl kontaktując się z BOK lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie Internetowym goldenrose.pl.

4. Jeśli Towar otrzymany ze Sklepu Internetowego goldenrose.pl posiada wady Klient ma prawo do złożenia reklamacji z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa.

5. W przypadku składania reklamacji reklamowany Towar, dowód jego zakupu w Sklepie Internetowym goldenrose.pl oraz opis reklamacji, należy wysłać drogą pocztową, listem poleconym lub inną formą przesyłki na adres Spółki z dopiskiem „Reklamacja". Warunkiem koniecznym, aby Spółka rozpatrzyła reklamację, jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego Towaru wraz z dowodem zakupu oraz opisem reklamacji.

6. Spółka niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki z reklamowanym Towarem ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

7. W przypadku uznania reklamacji Spółka naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany Towar na inny, pełnowartościowy w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Koszty związane z wysłaniem towaru ponosi Spółka. Jeżeli wymiana nie będzie możliwa (np. z powodu wyczerpania zapasów magazynowych) Spółka zwróci Klientowi równowartość ceny reklamowanego Towaru w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

8. W przypadku nieuznania reklamacji Klienta, Spółka odeśle Klientowi Towar wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

9. W razie stwierdzenia uszkodzenia Towaru podczas transportu zaleca się aby Klient przed odebraniem przesyłki z Poczty Polskiej lub od kuriera sprawdził, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane Klient nie powinien przyjmować przesyłki tylko w obecności pracownika Poczty Polskiej lub kuriera sporządzić protokół uszkodzeń oraz możliwie jak najszybciej skontaktować się z BOK.

ZWROT

1. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym goldenrose.pl w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru zakupionego w Sklepie Internetowym goldenrose.pl bez podawania przyczyny w ciągu 10 (dziesięć) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania Towaru), za wyjątkiem Towarów, których stan po odbiorze przez Klienta uległ zmianie, chyba, że zmiana konieczna była w granicach zwykłego zarządu (stosownie do art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – tekst jednolity z dnia 14 września 2012 r., Dz. U. z 2012 r., poz. 1225).

2. Odstąpienie od umowy bez podania przyczyny wymaga złożenia stosownego oświadczenia na piśmie w wymaganym w/w wskazanym terminie. Oświadczenie takie może być wysłane drogą elektroniczną na adres mailowy BOK lub dostarczone pod adres ALEMOZ S.C., ul. Chudoby 3, Gniezno. Jako datę złożenia oświadczenia uznawany jest dzień, w którym zostało ono wysłane.

3. W przypadku skutecznego wykonania prawa odstąpienia, umowę uważa się za niezawartą a świadczenia Spółki i Klienta podlegają zwrotowi.

4. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu Spółce Towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, zgodnie z postanowieniami ust. 2 powyżej. Zwracany Towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy na adres nadania przesyłki. Spółka w terminie 14 dni dokonuje zwrotu Klientowi uiszczonej przez niego kwoty należności zgodnie z postanowieniami §11 Regulaminu.

5. Spółka zwraca Klientowi koszty dostawy przedmiotu zamówienia, natomiast koszty zwrotu Towaru w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Klient.

6. W celu uniknięcia trudności przy dokonywaniu zwrotu należności, Klient składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinien podać numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot należności.

7. Spółka nie odbiera kierowanych do niej przesyłek wysłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami. Przesyłki takie nie stanowią skutecznego wykonania prawa odstąpienia.

ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Spółkę do zwrotu należności wpłaconych Spółce przez Klienta, zwrot ten następuje w ciągu 14 dni kalendarzowych.

2. Spółka dokona zwrotu należności Klientowi w przypadku:

a) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego Towaru lub wymiany na nowy;

b) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

c) odstąpienia od umowy i zwrotu Towaru z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem wybranego przewoźnika;

d) odstąpienia od umowy i zwrotu Towaru z zamówienia, które zostało odebrane w siedzibie Spółki i było uprzednio opłacone z góry;

3. Spółka dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta, w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta. Sklep Internetowy goldenrose.pl nie dokonuje zwrotu za pośrednictwem Poczty Polskiej.

4. Sklep Internetowy goldenrose.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania skierowanego na jego adres e-mailowy do przesłania Spółce numeru rachunku bankowego Klienta, na który ma nastąpić zwrot, nie prześle takiego numeru lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu.

Sklep Internetowy goldenrose.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

x

Strona www.goldenrose.pl korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. Szczegóły

Franczyza

Otwórz własne stoisko i zostań niezależnym przedsiębiorcą. Jakie korzyści daje przystąpienie do sieci franczyzowej?

Zobacz szczegóły Zobacz szczegóły