Regulamin Programu Lojalnościowego

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady działania Programu Lojalnościowego dla Klientów sklepów Golden Rose.

2. Organizatorem Programu Lojalnościowego  jest Golden Rose Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Lodowa 126A, 93-232 Łódź.

3.  Program Lojalnościowy obejmuje klientów sklepów Golden Rose  należących do Organizatora, jak i będących we franczyzie, znajdujących się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  Wykaz sklepów Organizatora znajduje się na stronie www.goldenrose.pl pod adresem http://goldenrose.pl/point_of_sale.html

 

II. CEL PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

Program Lojalnościowy ma na celu wsparcie sprzedaży i aktywizację klientów sklepów Golden Rose.

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego  może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Uczestnik”).

2. Uczestnikiem programu może zostać również osoba niepełnoletnia pod warunkiem wyrażenia zgody prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej.

3. Z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym wyłączeni są członkowie kierownictwa i pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin.

4. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

5. Warunkiem rozpoczęcia uczestnictwa w Programie Lojalnościowym   jest odebranie Karty Klienta oraz uzupełnienie formularza w dowolnym sklepie Organizatora.

 

IV. ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

1. Aby rozpocząć uczestnictwo w Programie Lojalnościowym należy odebrać Kartę Klienta oraz uzupełnić formularz w dowolnym sklepie Organizatora.

2. Każdy klient, który dokona zakupów w dowolnym sklepie Organizatora na kwotę minimum 30 zł otrzyma pieczątkę na swojej Karcie Klienta.

3. Za jedno wydane 30 zł należy się jedna pieczątka.

4. Wielokrotność kwoty 30 zł powoduje wielokrotność liczby otrzymanych pieczątek.

5. Klient otrzymuje pieczątkę wyłącznie w kasie, w momencie i dniu dokonania zakupów.

6. Po zebraniu przez Klienta 10 pieczątek w okresie roku od momentu wydania karty klientowi przysługuje jednorazowy rabat w wysokości 25% na zakupy w dowolnym sklepie Organizatora.

7. Rabat nie dotyczy produktów, które w danym momencie są objęte inną akcją promocyjną.

8. Rabat jest do wykorzystania w ciągu 18 miesięcy od założenia karty.

 

V. REKLAMACJE

1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Programem Lojalnościowym Uczestnik powinien informować Organizatora.

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez podany e-mail  lub telefon.

3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

 

VI. DANE OSOBOWE

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Uczestników biorących udział w Programie Lojalnościowym odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Golden Rose Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-232) przy ul. Lodowej 126 A. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych listownie albo za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: odo@goldenrose.pl

Dane osobowe Klienta przetwarzane są w związku z uczestnictwem w programie lojalnościowym marki Golden Rose oraz w celach marketingowych – wyłącznie w zakresie marketingu usług własnych. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas uczestnictwa w programie lojalnościowym marki Golden Rose i niezwłocznie zostaną z niego usunięte po wycofaniu zgody.

Ponadto Administrator informuje, że uczestnik programu lojalnościowego marki Golden Rose prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania danych lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe zebrane przez Organizatora mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

Organizator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail: marketing@goldenrose.pl

2.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Programu Lojalnościowego, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4.  Formularz zgody marketingowejdla uczestników programu lojalnościowego wygląda następująco:

Formularz zgody marketingowej dla uczestników programu lojalnościowego marki Golden Rose

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na uczestnictwo w programie lojalnościowym marki Golden Rose oraz chcą Państwo na bieżąco otrzymywać materiały marketingowe/handlowe dotyczące działalności Golden Rose prosimy o zaznaczenie niżej wymienionych zgód:

☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu produktów i usług przez Golden Rose. Jestem świadoma/my, że moja zgoda może być w każdym czasie wycofana, jest jednak konieczna, aby uczestniczyć w programie.

☐ Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Golden Rose drogą telefoniczną, w tym sms-ową,  na wskazany przeze mnie w Formularzu numer telefonu, informacji handlowych, marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Golden Rose w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne  (Dz. U z 2017 r. poz. 1907. ze zm.)

☐ Wyrażam zgodę, na otrzymywanie od Golden Rose drogą elektroniczną, na wskazany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji handlowych i marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Golden Rose w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2017 r. poz. 1219. ze zm.)

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Golden Rose Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi (93-232) przy ul. Lodowej 126 A. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: odo@goldenrose.pl. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w związku z uczestnictwem w programie lojalnościowym marki Golden Rose oraz w celach marketingowych – wyłącznie w zakresie marketingu produktów i usług własnych. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez czas uczestnictwa w programie lojalnościowym marki Golden Rose i niezwłocznie zostaną z niego usunięte po wycofaniu przez Pana/ią zgody.

Ponadto, Administrator informuje, że ma Pan/i prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania danych lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Miejscowość……………………, data……………………….                        Podpis………………………………….

x

Strona www.goldenrose.pl korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. Szczegóły

Franczyza

Otwórz własne stoisko i zostań niezależnym przedsiębiorcą. Jakie korzyści daje przystąpienie do sieci franczyzowej?

Zobacz szczegóły Zobacz szczegóły