Obowiązek informacyjny dla kandydata

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, niniejszym informujemy, że:
Administratorem Danych Osobowych jest Golden Rose Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 93-232 przy ul. Lodowej 126A,

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: odo@goldenrose.pl
Podane dane osobowe Administrator będzie przetwarzać w celach rekrutacyjnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a oraz b lub c RODO, tj. na podstawie zgody oraz umowy lub przepisów prawa wynikających z Kodeksu Pracy).

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji oraz do 3 lat w celu uczestniczenia w przyszłych rekrutacjach na podstawie zgody.

Dane mogą być przekazywane do podmiotów prowadzących procesy rekrutacyjne oraz podmiotów świadczących usługi poczty elektronicznej.

Administrator nie zamierza przekazywać Pana/i danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Posiada Pan/i prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Pana/i dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.
Posiada Pan/i uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych w każdym momencie, co nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.
Posiada Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Wyrażenie zgód jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia). W ramach realizowania przetwarzania nie występuje profilowanie.