REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO GOLDEN ROSE

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO GOLDEN ROSE


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Regulamin określa zasady działania Programu Lojalnościowego dla Klientów sklepów Golden Rose.

2. Organizatorem Programu Lojalnościowego  jest Golden Rose Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Lodowa 126A, 93-232 Łódź.

3.  Program Lojalnościowy obejmuje klientów sklepów Golden Rose  należących do Organizatora, jak i będących we franczyzie, znajdujących się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  Wykaz sklepów Organizatora stanowi załącznik nr 1.

 

 

 

II. CEL PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 

Program Lojalnościowy ma na celu wsparcie sprzedaży i aktywizację klientów sklepów Golden Rose.III. WARUNKI UCZESTNICTWA


1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego  może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Uczestnik”).

2. Uczestnikiem programu może zostać również osoba niepełnoletnia pod warunkiem wyrażenia zgody prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej.

3. Z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym wyłączeni są członkowie kierownictwa i pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin.

4. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby

pozostające w stosunku przysposobienia.
5. Warunkiem rozpoczęcia uczestnictwa w Programie Lojalnościowym   jest odebranie Karty Klienta oraz uzupełnienie formularza w dowolnym sklepie Organizatora.

 


IV. ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 


1. Aby rozpocząć uczestnictwo w Programie Lojalnościowym należy odebrać Kartę Klienta oraz uzupełnić formularz w dowolnym sklepie Organizatora.

2. Każdy klient, który dokona zakupów w dowolnym sklepie Organizatora na kwotę minimum 25 zł otrzyma pieczątkę na swojej Karcie Klienta.

3. Za jedno wydane 25 zł należy się jedna pieczątka.

4. Wielokrotność kwoty 25 zł powoduje wielokrotność liczby otrzymanych pieczątek.

5. Klient otrzymuje pieczątkę wyłącznie w kasie, w momencie i dniu dokonania zakupów.

6. Po zebraniu przez Klienta 10 pieczątek w okresie roku od momentu wydania karty klientowi przysługuje jednorazowy rabat w wysokości 25% na zakupy w dowolnym sklepie Organizatora.

7. Rabat nie dotyczy produktów, które w danym momencie są objęte inną akcją promocyjną.

 

 

V. REKLAMACJE

 

1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Programem Lojalnościowym Uczestnik powinien informować Organizatora.

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez podany e-mail  lub telefon.

3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

 

 

VI. DANE OSOBOWE

 

  1. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Uczestników biorących udział w Programie Lojalnościowym odbywa się na zasadach określonych w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08 1997r.

 

 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

  1. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail: marketing@goldenrose.pl
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Programu Lojalnościowego, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.
  3. Regulamin Programu Lojalnościowego będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz w każdym sklepie Organizatora. Wykaz sklepów Organizatora stanowi załącznik nr 1.

 4.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 

x

Strona www.goldenrose.pl korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. Szczegóły

Franczyza

Otwórz własne stoisko i zostań niezależnym przedsiębiorcą. Jakie korzyści daje przystąpienie do sieci franczyzowej?

Zobacz szczegóły Zobacz szczegóły